Statut Stowarzyszenia

Statut Stowarzyszenia Miłośników Kolei
w Zduńskiej Woli Karsznicach

z dnia 24 maja 2012 r.
ze zmianą z dnia 28 stycznia 2013 r.

(Tekst jednolity)

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Miłośników Kolei w Zduńskiej Woli Karsznicach, zwane dalej Stowarzyszeniem.

§ 2

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą jego władz jest Zduńska Wola. Dla realizacji swoich celów Stowarzyszenie może działać poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 3

Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci i odznak organizacyjnych według wzorów zatwierdzonych przez władze Stowarzyszenia.

§ 4

Stowarzyszenie działa w oparciu o niniejszy statut, zwany dalej Statutem, zgodnie z powszechnie obowiązującym prawem, w szczególności z ustawą z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79 poz. 855 ze zmianami).

§ 5

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

§ 6

Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej członków oraz współdziałaniu z instytucjami i przedsiębiorstwami, a także organizacjami krajowymi i zagranicznymi o podobnym charakterze i programie działania lub popierającymi cele Stowarzyszenia. Dla realizacji określonych celów statutowych Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

Rozdział II

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

§ 7

 1. Działalność Stowarzyszenia realizowana jest na rzecz ogółu społeczności poprzez działania o charakterze obywatelskim i obejmuje swym zakresem następujące zadania publiczne:
  a)    kulturę i sztukę, ochronę dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
  b)   turystykę i krajoznawstwo,
  c)   podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
  d)   naukę i edukację, oświatę i wychowanie.
 2. Celem działalności Stowarzyszenia jest:

a)      popularyzacja wiedzy o kolejnictwie,

b)      popularyzacja polskiej myśli technicznej w dziedzinie kolejnictwa,

c)      podejmowanie działań na rzecz pielęgnowania tradycji polskiego kolejnictwa oraz polskiego przemysłu związanego z kolejnictwem,

d)     popieranie działalności naukowej, naukowo-technicznej, popularyzatorskiej i wydawniczej poświęconej tematyce kolejowej oraz prowadzenie takiej działalności we własnym zakresie,

e)      prowadzenie, inspirowanie oraz wspieranie działań i inicjatyw zmierzających do ochrony zabytków polskiego kolejnictwa,

f)       gromadzenie i udostępnianie pamiątek i eksponatów oraz opracowywanie materiałów służących propagowaniu historii kolei,

g)      konsultacje, doradztwo i szkolenia w zakresie historii kolei oraz konserwacji, utrzymania i użytkowania zabytkowego taboru i urządzeń kolejowych,

h)      prowadzenie działalności popularyzatorskiej i instruktażowej w zakresie modelarstwa kolejowego,

i)        propagowanie idei zrównoważonego rozwoju, ochrona środowiska, a w szczególności promowanie kolei jako środka transportu przyjaznego środowisku naturalnemu.

§ 8

 1. Cele określone w §7 Stowarzyszenie realizuje poprzez:
  a)      współpracę z organami administracji państwowej i samorządu terytorialnego, jednostkami grupy Polskie Koleje Państwowe, innymi kolejami użytku publicznego i niepublicznego, przemysłem taboru i urządzeń kolejowych, z placówkami muzealnymi, konserwatorami zabytków, izbami tradycji i pamięci oraz wszystkimi instytucjami o podobnym do prowadzonego przez Stowarzyszenie zakresie działania,b)      inicjowanie i popieranie prac badawczych w dziedzinie ochrony zabytków i działań popularyzatorskich w zakresie zainteresowań Stowarzyszenia,c)      organizowanie i współuczestniczenie w organizowaniu wystaw, imprez i szkoleń,d)     wydawanie publikacji i czasopism o tematyce związanej z realizacją celów Stowarzyszenia oraz promowanie wszelkich form wiedzy o kolei,

  e)      współpracę z zaprzyjaźnionymi organizacjami o podobnym zakresie działania w innych krajach oraz uczestnictwo w imprezach międzynarodowych o tematyce kolejowej,

  f)       współpracę ze środkami masowego przekazu w zakresie realizacji celów Stowarzyszenia.

  g)      działalność w zakresie turystyki kolejowej dla członków Stowarzyszenia i osób zainteresowanych poznawaniem zabytków kolejnictwa, także z wykorzystaniem zabytkowych pojazdów kolejowych,

  h)      konserwację, utrzymanie oraz prezentację zabytkowego taboru i urządzeń kolejowych.

 2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji celów statutowych, na zasadach określonych w odrębnych przepisach. Cały dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia przeznaczany jest na realizację celów statutowych (zasada non-profit).

 

Rozdział III

CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 9

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

a)      zwyczajnych,

b)      honorowych,

c)      wspierających.

§ 10

 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być obywatel polski, który ukończył 18 lat, pragnie czynnie realizować cele Stowarzyszenia i złoży pisemną deklarację.
 2. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia można zostać również mając ukończone 16 lat za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych i z zastrzeżeniem nie korzystania z biernego prawa wyborczego.

§ 11

Przyjmowanie i skreślanie z listy członków zwyczajnych następuje na podstawie uchwały Zarządu.

§ 12

 1. Członkiem wspierającym mogą być osoby prawne i fizyczne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, identyfikujące się z celami Stowarzyszenia.
 2. Członka wspierającego przyjmuje uchwałą Zarząd Stowarzyszenia, na podstawie pisemnej deklaracji. Możliwe jest członkostwo wspierające na czas oznaczony.
 3. Członkiem wspierającym może zostać członek zwyczajny w porozumieniu z Zarządem i na mocy uchwały Zarządu, w przypadku gdy osoba będąca takim członkiem zwyczajnym zalega z opłacaniem składek członkowskich przez ponad dwa lata.

§ 13

 1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba szczególnie zasłużona w urzeczywistnianiu celów Stowarzyszenia, obywatel polski lub cudzoziemiec.
 2. Godność członka honorowego Stowarzyszenia nadaje Walne Zgromadzenie Członków na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.

§ 14

 1. Członek zwyczajny ma prawo:
  a)      wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia, z zastrzeżeniem § 10 ust. 2.b)      uczestniczyć w zebraniach i spotkaniach Stowarzyszenia,c)      korzystać z poradnictwa i pomocy Stowarzyszenia,d)     brać udział w imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie i korzystać z majątku Stowarzyszenia, na zasadach określonych w dalszej części Statutu i odpowiednich regulaminach,
 2. Członek honorowy – obywatel polski ma wszystkie prawa członka zwyczajnego, z wyjątkiem biernego prawa wyborczego, a ponadto zwolniony jest z opłacania składek członkowskich.
  Członek honorowy – cudzoziemiec ma wszystkie prawa członka zwyczajnego, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, a ponadto zwolniony jest z opłacania składek członkowskich.
 3. Członek wspierający – osoba fizyczna, ma prawo:

a)      uczestniczyć w określonych przez Zarząd imprezach i działaniach Stowarzyszenia, na zasadach określonych w odrębnych regulaminach,

b)      korzystać z poradnictwa i pomocy Stowarzyszenia.

Członek wspierający – osoba prawna i jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej ma prawo:

c)      uczestniczyć w określonych przez Zarząd imprezach i działaniach Stowarzyszenia, na zasadach określonych w odrębnych regulaminach,

d)     korzystać z poradnictwa i pomocy Stowarzyszenia.

§ 15

 1. Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia są obowiązani:
  a)      przestrzegać postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,b)      aktywnie uczestniczyć w działalności Stowarzyszenia,c)      propagować idee Stowarzyszenia,d)     opłacać składkę członkowską w wysokości ustalonej przez Walne Zebranie Członków.
 2. W ramach opłacania składek członkowskich możliwe jest ekwiwalentne świadczenie pracy, której wykonanie jest potrzebne Stowarzyszeniu, a która nie stanowi realizacji statutowych celów Stowarzyszenia.
 3. Działanie jak w ustępie 2 następuje na pisemny i umotywowany wniosek zainteresowanego, za zgodą Zarządu Stowarzyszenia.
 4. Członkowie wspierający Stowarzyszenia są obowiązani:
  a)      przestrzegać postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,b)      popierać działalność Stowarzyszenia,c)      opłacać składkę członkowską w zadeklarowanej wysokości i terminach.
 5. Członkowie honorowi Stowarzyszenia są obowiązani:

a)      przestrzegać postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,

b)      propagować cele Stowarzyszenia i wspierać ich realizację.

 § 16

 1. Przynależność członka zwyczajnego do Stowarzyszenia ustaje:
  a)      z dniem otrzymania przez Zarząd pisemnego oświadczenia o wystąpieniu ze Stowarzyszenia,b)      z dniem skreślenia z listy członków zwyczajnych Stowarzyszenia na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia,c)      z dniem wykluczenia ze Stowarzyszenia prawomocnym orzeczeniem Sądu Koleżeńskiego,d)     z dniem skazania prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego na karę dodatkową utraty praw publicznych, bądź za czyn popełniony z niskich pobudek.

  e)      rozwiązania się Stowarzyszenia,

  f)       śmierci członka.

 2. Członkostwo wspierające ustaje:
  a)      z dniem otrzymania przez Zarząd pisemnego oświadczenia o wystąpieniu ze Stowarzyszenia,b)      z dniem upłynięcia zadeklarowanego czasu członkostwa wspierającego,c)      z dniem skreślenia na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.d)     z dniem wykluczenia ze Stowarzyszenia prawomocnym orzeczeniem Sądu Koleżeńskiego,

  e)      z dniem skazania prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego na karę dodatkową utraty praw publicznych, bądź za czyn popełniony z niskich pobudek.

  f)       rozwiązania się Stowarzyszenia,

  g)      śmierci członka.

 3. Przynależność członka honorowego do Stowarzyszenia ustaje:
  a)      z dniem otrzymania przez Zarząd pisemnego oświadczenia o wystąpieniu ze Stowarzyszenia,b)      z dniem uchwalenia przez Walne Zgromadzenie Członków na wniosek Zarządu uchwały o odebraniu godności członka honorowego Stowarzyszenia,c)      z dniem skazania prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego na karę dodatkową utraty praw publicznych, bądź za czyn popełniony z niskich pobudek.d)     rozwiązania się Stowarzyszenia,

  e)      śmierci członka.

 4. Z działalności wolontariuszy Stowarzyszenie może korzystać na podstawie odrębnych przepisów.
 5. Członek może zostać skreślony z listy członków Stowarzyszenia w drodze uchwały Zarządu w przypadku nieopłacenia składek członkowskich przez co najmniej 2 lata, pomimo pisemnego upomnienia, wystosowanego przez Zarząd.
 6. Sąd Koleżeński może wykluczyć członka ze Stowarzyszenia w przypadku:
  1)      nie wykonywania obowiązków statutowych, nie przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia, naruszania zasad współżycia społecznego oraz sporów powstałych na tle działalności w Stowarzyszeniu.2)      podjęcia działalności sprzecznej ze Statutem lub uchwałami władz Stowarzyszenia.
 7. Od decyzji o skreśleniu lub wykluczeniu członkowi przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania członków w terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o podjętej uchwale lub orzeczeniu.

 

Rozdział IV

WŁADZE STOWARZYSZENIA

§ 17

 1. Władzami Stowarzyszenia są:

a)      Walne Zgromadzenie Członków,

b)      Zarząd,

c)      Komisja Rewizyjna,

d)     Sąd Koleżeński.

 § 18

 1. Kadencja władz Stowarzyszenia trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym.
 2. Jeżeli Statut nie stanowi inaczej, władze Stowarzyszenia podejmują uchwały na następujących zasadach:
  a)    uchwały zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków organu w głosowaniu jawnym,b)   glosowanie jest tajne, gdy tego zażąda co najmniej połowa uprawnionych do głosowania,c)    w sprawach rozstrzygających zwykłą większością głosów, w przypadku równej liczby głosów za i przeciw rozstrzyga głos przewodniczącego organu,d)   przy obliczaniu wymaganej większości głosów uwzględnia się głosy „za” i „przeciw” uchwale.
 3. Członkowie władz Stowarzyszenia mogą być odwołani przez organ, który dokonał ich wyboru lub powołania.
 4. Członkami Zarządu, Komisji rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego Stowarzyszenia mogą być członkowie zwyczajni.
 5. Komisja Rewizyjna jest niezależne od Zarządu.
 6. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu, ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.
 7. Członkowie Zarządu lub Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić tych funkcji, o ile byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 8. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w organie Stowarzyszenia jedynie zwrot uzasadnionych kosztów, natomiast ich działalność opiera się na nieodpłatnej pracy społecznej, zgodnie z § 6 Statutu.
 9. Członkowie Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego są uprawnieni do udziału w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
 10. W przypadku ustąpienia w trakcie kadencji członków władz Stowarzyszenia, władzom tym przysługuje prawo kooptacji, jednakże liczba członków dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW

§ 19

 1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia i jest zwoływane przez Zarząd Stowarzyszenia.
 2. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 3. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy:
  a)      uchwalanie głównych kierunków działalności Stowarzyszenia,b)      rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,c)      udzielanie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia – na wniosek Komisji Rewizyjnej,d)     wybór przewidzianych Statutem władz Stowarzyszenia   na nową kadencję,

  e)      rozpatrywanie wniosków zgłaszanych przez Członków oraz podejmowanie uchwał w tych sprawach,

  f)       uchwalanie zmian Statutu Stowarzyszenia,

  g)      zatwierdzanie regulaminów Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,

  h)      nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego,

  i)        uchwalanie zasad ustalania wysokości składki członkowskiej,

  j)        rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu i orzeczeń Sądu Koleżeńskiego,

  k)      podejmowanie uchwał o nabywaniu i zbywaniu majątku nieruchomego, z zastrzeżeniem § 28,

  l)        podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia,

  m)    podejmowanie innych uchwał, które wymagają decyzji Walnego Zgromadzenia,

  n)      podejmowanie uchwał w sprawie ustalania wysokości składek członkowskich.

 4. Walne Zgromadzenie jest władne do podejmowania uchwał zwykłą większością głosów w pierwszym terminie przy obecności co najmniej połowy liczby członków uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie – bez względu na liczbę obecnych, o ile dalsze postanowienia Statutu nie stanowią inaczej.
 5. O terminie zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z proponowanym porządkiem obrad Zarząd zawiadamia członków na co najmniej 30 dni przed terminem rozpoczęcia Zgromadzenia.
 6. Na złożony do Zarządu pisemny wniosek co najmniej 2/3 liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia, na podstawie uchwały Zarządu lub na żądanie Komisji Rewizyjnej zwoływane jest Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków.
 7. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć najpóźniej w terminie 3 miesięcy od daty podjęcia uchwały lub zgłoszenia wniosku i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.
 8. O terminie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, o tematyce spraw, dla których zostało zwołane oraz o proponowanym porządku obrad zawiadamia Zarząd na co najmniej 14 dni przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

ZARZĄD

§ 20

 1. Zarząd składa się z 3 do 5 członków, wybranych przez Walne Zgromadzenie.
 2. W przypadku, powstania wakatu na funkcji członka Zarządu w takiej liczbie, że przy kooptacji nie można spełnić warunku określonego w §18 ust 10, Zarząd w terminie 30 dni od daty zmniejszenia się wymaganej liczby członków pochodzących z wyboru, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków w celu obsadzenia wakujących miejsc, na resztę trwania kadencji.
 3. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez jego Prezydium w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku.

 § 21

 1. Do kompetencji Zarządu należy:

a)      reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,

b)      realizowanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,

c)      kierowanie Stowarzyszeniem zgodnie z postanowieniami Statutu i regulaminów oraz uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków,

d)     sporządzanie preliminarza wydatków, o ile możliwe jest zaplanowanie wpływów,

e)      powoływanie, nadzorowanie i rozwiązywanie oddziałów terenowych oraz komisji problemowych,

f)       przyjmowanie i skreślanie członków,

g)      rozpatrywanie wniosków Członków o ekwiwalentnym świadczeniu składki członkowskiej,

h)      rozpatrywanie sprawozdań z działalności Prezydium Zarządu,

i)        zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków oraz zgodnie z § 19 ust. 6 Statutu – Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

j)        zatwierdzanie regulaminów wewnętrznych Stowarzyszenia, z wyłączeniem regulaminów zatwierdzanych przez Walne Zgromadzenie Członków,

k)      podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych Stowarzyszenia, z zastrzeżeniem § 19 ust. 3, lit. k) oraz § 28,

l)        podejmowanie uchwał w sprawach Stowarzyszenia, nie zastrzeżonych do kompetencji innych organów.

 § 22

 1. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy liczby jego członków, w tym Przewodniczącego lub Sekretarza.
 2. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego zebrania.

 § 23

 1. Zarząd wybiera ze swego grona Prezydium w składzie 3 członków, w tym: Przewodniczącego, Sekretarza i Skarbnika.

 § 24

 1. Organizację i tryb pracy Zarządu i jego Prezydium określa regulamin opracowany i przyjęty przez Zarząd, a następnie uchwalony przez Walne Zgromadzenie Członków.
 2. Członek Zarządu odpowiada wobec Stowarzyszenia za szkodę wyrządzoną działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z prawem lub postanowieniami niniejszego statutu, chyba, że nie ponosi winy. Jeżeli szkoda ta została wyrządzona przez kilka osób wspólnie, osoby te ponoszą odpowiedzialność solidarną.
 3. Członek Zarządu wykonujący swoje obowiązki społecznie, jest obowiązany dokładać przy tym należytej staranności.

KOMISJA REWIZYJNA

§ 25

 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 członków i wybiera ze swego grona: Przewodniczącego, Zastępcę i Sekretarza.
 2. W przypadku, powstania wakatu na funkcji członka Komisji Rewizyjnej w takiej liczbie osób, że przy kooptacji nie można spełnić warunku określonego w §18 ust. 10, Zarząd w terminie 30 dni od daty zmniejszenia się wymaganej liczby członków pochodzących z wyboru, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków w celu obsadzenia wakujących miejsc, na resztę trwania kadencji.
 3. Komisja Rewizyjna kontroluje co najmniej raz w roku całokształt działalności Stowarzyszenia, ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowej, w tym opłacania składek członkowskich. Wykonując swe zadania kontrolne, członkowie Komisji Rewizyjnej s ą uprawnieni do:
  a)      otrzymania od Zarządu wszelkich dokumentów dotyczących działalności Stowarzyszenia,b)      otrzymania od członków Zarządu pisemnych lub ustnych wyjaśnień.
 4. Komisja Rewizyjna w zakresie swoich obowiązków formułuje wnioski, które przedkłada Zarządowi do realizacji.
 5. Komisja Rewizyjna przedkłada Walnemu Zgromadzeniu Członków sprawozdanie ze swojej działalności i stawia wniosek w sprawie absolutorium dla ustępującego Zarządu.
 6. Organizację i tryb pracy Komisji Rewizyjnej określa regulamin opracowany i przyjęty przez Komisję Rewizyjną, a następie uchwalony przez Walne Zgromadzenie Członków.
 7. Członek Komisji Rewizyjnej odpowiada wobec Stowarzyszenia za szkodę wyrządzoną działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z prawem lub postanowieniami niniejszego statutu, chyba, że nie ponosi winy. Jeżeli szkoda ta została wyrządzona przez kilka osób wspólnie, osoby te ponoszą odpowiedzialność solidarną.
 8. Członek Komisji Rewizyjnej wykonujący swoje obowiązki społecznie, jest obowiązany dokładać przy tym należytej staranności.

SĄD KOLEŻEŃSKI

§ 26

 1. Sąd Koleżeński składa się z 3 do 5 członków i wybiera ze swego grona Prezesa, Zastępcę i Sekretarza.
 2. Do zakresu działania Sądu Koleżeńskiego należy rozpatrywanie i rozstrzyganie spraw członków Stowarzyszenia dotyczących nieprzestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia, naruszania zasad współżycia społecznego oraz sporów powstałych na tle działalności w Stowarzyszeniu.
 3. Sąd Koleżeński podejmuje decyzję o rozpatrzeniu i rozstrzyga sprawy członków Stowarzyszenia niezależnie od innych władz Stowarzyszenia, a wyłącznie na wniosek zainteresowanych członków Stowarzyszenia lub Zarządu Stowarzyszenia.

 § 27

 1. Sąd Koleżeński może orzekać następujące kary:
  a)    upomnienie,b)   zawieszenie w prawach członka na okres od 3 miesięcy do 2 lat,c)    wykluczenie ze Stowarzyszenia.
 2. Od orzeczeń wydanych przez Sąd Koleżeński przysługuje stronom odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków, złożone w terminie 30 dni od dnia otrzymania orzeczenia. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków podjęta w spornej sprawie jest ostateczna.
 3. Organizację i tryb pracy Sądu Koleżeńskiego określa regulamin opracowany i przyjęty przez Sąd Koleżeński, a następie uchwalony przez Walne Zgromadzenie Członków.

 

Rozdział V

MAJĄTEK STOWARZYSZENIA

§ 28

 1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
 2. Fundusze Stowarzyszenia składają się z:
  a)    składek członkowskich,b)   przewidzianych prawem form pomocy publicznej,c)    darowizn, spadków i zapisów,d)   wpływów z działalności gospodarczej, prowadzonej na podstawie odrębnych przepisów,

  e)    odsetek bankowych,

  f)    zbiórek publicznych organizowanych na podstawie odrębnych przepisów,

  g)   odpisów z podatku tworzonych na podstawie odrębnych przepisów,

 3. Zabronione jest:
  a)      udzielanie pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jakichkolwiek członków, członków organów Stowarzyszenia oraz osób zwanych dalej „osobami bliskimi”, z którymi wymienieni członkowie, członkowie organów Stowarzyszenia pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli.b)      przekazywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz jakichkolwiek członków, członków organów Stowarzyszenia oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.c)      wykorzystywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz jakichkolwiek członków organów Stowarzyszenia oraz  ich osób  bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu, statutowego Stowarzyszenia.d)     dokonywanie zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie, członkowie organów Stowarzyszenia oraz ich osoby bliskie na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 29

 1. Dla ważności oświadczeń woli dotyczących majątku Stowarzyszenia, w tym zaciągania zobowiązań majątkowych wymagane są podpisy:
  a)      przewodniczącego Zarządu i Skarbnika lubb)      upoważnionego przez Przewodniczącego Zarządu, członka Zarządu i Skarbnika lubc)      Przewodniczącego Zarządu i upoważnionego przez Skarbnika członka Zarządu.

  1. Dla ważności oświadczeń woli dotyczących działalności programowej Stowarzyszenia wymagane są podpisy:

  a)      Przewodniczącego Zarządu i Sekretarza lub

  b)      upoważnionego przez Przewodniczącego Zarządu członka Zarządu i Sekretarza lub

  c)      Przewodniczącego Zarządu i upoważnionego przez Sekretarza członka Zarządu.

 2. Dla ważności oświadczeń woli dotyczących bieżącego zarządzania Stowarzyszeniem wymagany jest podpis Członka Zarządu zajmującego się sprawą merytorycznie, któremu zajmowanie się sprawą merytorycznie powierzył Zarząd.

 

Rozdział VI

ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

§ 30

 1. Zmiana statutu może być uchwalona przez Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania – w pierwszym terminie i bez względu na liczbę obecnych w drugim terminie.

§ 31

 1. Rozwiązanie Stowarzyszenia może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Członków podjętej większością 2/3 liczby głosów, przy obecności co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania.
 2. W razie podjęcia przez Walne Zgromadzenie Członków uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie zadecyduje o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia i powoła Komisję Likwidacyjną.

 

Plik do pobrania: Statut_SMKwZWK

Leave a Reply